ชื่อ-สกุล : มิสลทิชา ธิโนชัย

สังกัดหน่วยงาน : ป.2 , Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท. 13037/2564

more...