ชื่อ-สกุล : มิสอรญา วุฒิปัญญากร

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...