ชื่อ-สกุล : ม.ปัถย์ปัญญวัฒน์ ขุนนาแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษมัธยม , ป.5 , Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท. 11797/2564

more...