ชื่อ-สกุล : มิสรัตนาพร คันธะวิชัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65209000119416

more...