ชื่อ-สกุล : มิสรัตนาภรณ์ ชาวสวน

สังกัดหน่วยงาน : ป.3 , ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท. 6224/2564

more...