ชื่อ-สกุล : มิสวรางคณา อุตะทอง

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63109000334371

more...