ชื่อ-สกุล : มิสภัควลัญชญ์ ต๊ะสุทา

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( Shanghai International Studies University, China )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท. 15392/2564

more...