ชื่อ-สกุล : มิสเปรมวดี ปุริมาตัง

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษมัธยม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61109000458987

more...