ชื่อ-สกุล : ม.พงศกร พงค์แก้ว

สังกัดหน่วยงาน : ม.6 , ครูพิเศษมัธยม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64109000152351

more...