ชื่อ-สกุล : ม.เสฎฐวุฒิ แสงจันทร์

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท. 11801/2564

more...