ชื่อ-สกุล : มิสดวงทิพย์ จินะกาศ

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63109000162464

more...