ชื่อ-สกุล : ม.ธนันชัย แจ่มแจ้ง

สังกัดหน่วยงาน : ม.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63203040981591

more...