ชื่อ-สกุล : น.ส.ณัฐกานต์ ขำนวม

สังกัดหน่วยงาน : งานร้านกาแฟ Hunsa Cafe

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ( โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...