ชื่อ-สกุล : MissGeraldine Lerus Jumawid

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( Asia-Pacific International University )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ต. 9418/2563

more...