ชื่อ-สกุล : Mr.Clayton Baday Bulayo

สังกัดหน่วยงาน : Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Secondary Education ( Sait Louis University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64103040236186

more...