ชื่อ-สกุล : Mr.John Vince A. Barlis

สังกัดหน่วยงาน : Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Secondary Education ( Saint Louis University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64103040005834

more...