ชื่อ-สกุล : มิสดวงรัตน์ สุขมหา

สังกัดหน่วยงาน : ม.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท. 9557/2563

more...