ชื่อ-สกุล : ม.ไทยคม ถ้ำมณี

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61109000119325

more...