ชื่อ-สกุล : มิสดวงพร แจ่มอุลิตรัตน์

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษปฐมวัยและพี่เลี้ยง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท.3670/2563

more...