ชื่อ-สกุล : Mr.Fei Zhao

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Teaching Chinese Language ( Kunming University of Science and Technology )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63103040036154

more...