ชื่อ-สกุล : มิสปาณิศา ศรียา

สังกัดหน่วยงาน : ม.2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ ( Minzu University of China )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63103040367835

more...