ชื่อ-สกุล : มิสวานิสา ตรีไธสง

สังกัดหน่วยงาน : ม.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65203040049855

more...