ชื่อ-สกุล : มิสอรอุมา ฟุ้งขจร

สังกัดหน่วยงาน : ม.3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040104521

more...