ชื่อ-สกุล : ม.อนันต์ อ่อนนา

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษมัธยม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท. 6537/2564

more...