ชื่อ-สกุล : มิสเมวิกา แววมณี

สังกัดหน่วยงาน : ม.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนเรศวร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61109000031339

more...