ชื่อ-สกุล : MissChylou Mie Abrigos

สังกัดหน่วยงาน : Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Science in Nursing ( University of San Jose-Recoletos, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ต. 11082/2563

more...