ชื่อ-สกุล : MissCelso Carmel Ranis Artezuela

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Elementary Education ( Southwestern University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...