ชื่อ-สกุล : มิสนุชสรา ป้องขันธ์

สังกัดหน่วยงาน : ป.5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63203040327042

more...