ชื่อ-สกุล : ม.เสกสรร บุญรอด

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษมัธยม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61203040090593

more...