ชื่อ-สกุล : มิสพรเพ็ญ กะประโคน

สังกัดหน่วยงาน : ม.2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63303040160660

more...