ชื่อ-สกุล : มิสเกศราภรณ์ ประกอบผล

สังกัดหน่วยงาน : ป.6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63203040375624

more...