ชื่อ-สกุล : มิสพัฒนี สกุลช่างเสนาะ

สังกัดหน่วยงาน : ม.5 , ม.5 , Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63203040327034

more...