ชื่อ-สกุล : มิสกรปรียา คงแรง

สังกัดหน่วยงาน : ม.2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La Salle University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62203040193803

more...