ชื่อ-สกุล : น.ส.พจนีย์ วงศ์สุรินทร์

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษปฐมวัยและพี่เลี้ยง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...