ชื่อ-สกุล : มิสพรฑิพา สุพรรณพายัพ

สังกัดหน่วยงาน : ป.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098551

more...