ชื่อ-สกุล : มิสณัฏฐา พัวพิสิฐ

สังกัดหน่วยงาน : ม.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63203040375641

more...