ชื่อ-สกุล : ม.เศรษฐวิทย์ โชติผดุงพงศ์

สังกัดหน่วยงาน : ม.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La Salle University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท.7655/2563

more...