ชื่อ-สกุล : มิสศุทธดา เชียงอุทัย

สังกัดหน่วยงาน : ม.3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65203040116145

more...