ชื่อ-สกุล : Mr.Raymond Chalipoy Agpawan

สังกัดหน่วยงาน : Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Arts in Education (MAEd) ( University of Baguio, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61103040490606

more...