ชื่อ-สกุล : MissAkiapas Jerel Sinong

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , ครูพิเศษปฐมวัยและพี่เลี้ยง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Elementary Education ( Benquet State University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 60103040442352

more...