ชื่อ-สกุล : ม.อนุสิทธิ์ แม่นยำ

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ ( สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61203040090585

more...