ชื่อ-สกุล : มิสฟาติมา ไชยเผือก

สังกัดหน่วยงาน : ป.2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master in Education ( De La Salle University, Phillipines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65203040027142

more...