ชื่อ-สกุล : ม.ธีรโชติ ศรีลาพล

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61109000031703

more...