ชื่อ-สกุล : ม.วุฒิพงษ์ สว่างวงษ์

สังกัดหน่วยงาน : ม.6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65203040440911

more...