ชื่อ-สกุล : มิสสุกัญญา นิ่มปราง

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานชมรม , งานธุรการฝ่ายกิจกรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 65203040026898

more...