ชื่อ-สกุล : น.ส.จามจุรี โตฉิม

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษปฐมวัยและพี่เลี้ยง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( วิทยาลัยอชีวศึกษาสุโขทัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...