ชื่อ-สกุล : ม.ประสงค์ รอดคลองตัน

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษมัธยม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยปทุมธานี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040375614

more...