ชื่อ-สกุล : มิสชมัยพร อรชร

สังกัดหน่วยงาน : งานนโยบายและแผน , ม.4 , Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098217

more...