ชื่อ-สกุล : ม.บรรณบวร สตาภิรมย์

สังกัดหน่วยงาน : ม.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61109000031967

more...