ชื่อ-สกุล : มิสยุพาวดี ทองมา

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานแนะแนว

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64203040296358

more...